Trafik

Trafik Sigortalar�

Trafik Sigortas�: Motorlu ara�lar i�in yapt�r�lmas� yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigortas�; arac�n kullan�m� s�ras�nda, bir kimsenin �l�m�ne, yaralanmas�na veya herhangi bir �eyin zarara u�ramas�na sebep verilmesi halinde, 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanunu'na g�re ara� sahibinin hukuki sorumlulu�unu, zorunlu sigorta limitlerine kadar kar��layan, yasal bir sigorta �e�ididir.Zorunlu Trafik sigortas� ile kaza an�nda ���nc� �ah�slar�n u�rayaca�� maddi ve bedeni zararlar poli�ede belirtilen limitler ve sigortal�n�n kusuru oran�nda teminat alt�na al�nm��t�r.

Trafik Sigortan�z� �z�elik Sigorta'dan yapt�rmay� unutmay�n!