Kasko

Kasko Sigortalar�

Kasko Sigortas�: Kasko Sigortas� ile arac�n hareket halindeyken veya dururken sigortal�n�n veya arac� kullanan�n iradesi d���nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin �arpmas� veya arac�n b�yle bir cisme �arpmas� ,devrilmesi,d��mesi,yuvarlanmas� gibi kazalar ile ���nc� ki�ilerin k�t� niyet veya muziplikle yapt��� hareketler neticesinde meydana gelen maddi zararlar ve arac�n yanmas�,arac�n �al�nmas� veya �al�nmaya te�ebb�s edilmesi sonucunda meydana gelecek maddi zararlar� teminat alt�na al�n�r.

�z�elik Kasko Sigortas� ile olabilecek zararlara kar�� arac�n�z� ve kendinizi g�venceye al�n, arac�n�zla keyifli yol al�n.