Dask

Dask Sigortas�

Dask: 27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete de yay�mlanarak y�r�rl��e girmi� olan 587 say�l� Zorunlu Deprem Sigortas�na Dair Kanun H�km�nde Kararname gere�ince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 say�l� Kat M�lkiyeti Kanunu kapsam�ndaki ba��ms�z b�l�mler, tapuya kay�tl� ve �zel m�lkiyete tabi ta��nmazlar �zerinde mesken olarak in�a edilmi� binalar, bu binalar i�inde yer alan ve ticarethane, b�ro ve benzeri ama�larla kullan�lan ba��ms�z b�l�mler ile do�al afetler nedeniyle Devlet taraf�ndan yapt�r�lan veya verilen kredi ile yap�lan meskenler zorunlu deprem sigortas�na tabidir.

Do�al afetler sonucu olu�acak hasarlar�n�z�n sadece zorunlu deprem sigortan�z varsa teminat alt�nda oldu�unu unutmay�n.